Lu, H.-H., M. Liscidini, A. L. Gaeta, A. M. Weiner, & J. M. Lukens, “Frequency-bin photonic quantum information,” Optica 10, 1655–1671 (2023).